Regulamin Schroniska

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Chrobacze" w Jordanowie

  • Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk młodzieżowych. Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

  • Grupy zorganizowane, składające się z co najmniej 10 osób przesyłają na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska, zamówienia.
   W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i pleć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 20% należności na konto bankowe schroniska . Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego, dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym ze pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

  • Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

  • Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 08.00 – 10.00 i 17.00 - 19.00 w dni powszednie, oraz w godzinach 18oo -19oo w soboty, niedziele i święta,) wpisują się do książki meldunkowej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie dyrektorowi schroniska oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widoczny miejscu.

  • Ze schroniska można skorzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, przedłużenie pobytu może nastąpić pod warunkiem, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę.

  • Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kierownika schroniska.

  • Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

  • Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

  • Od godz. 22:00 do 6:00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem świtała. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika schroniska.

  • Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 9.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.
   W godz. 10.00 do 17.00 z sypialni korzystać nie wolno.
   Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

  • Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w przeznaczonej do tego kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnie dokładnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek i kuchenek elektrycznych jest w schronisku zabronione.

  • Wszelkie uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

  • W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

  • Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.

  • Palenie tytoniu, zażywanie substancji odurzających i picie alkoholu na terenie schroniska jest zakazane.

  • W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

  • Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki uwag i wniosków schroniska lub w ważnych wypadkach kierować do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej lub Zarządu Oddziału Małopolskiego PTSM.

  • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzegania zasad kultury itp. korzystający ze schroniska obowiązani są, stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „ Chrobacze” obowiązuje od 24.09.2012r.