Aktualności

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:


1.Koniecznie dokładnie zapoznaj się z Regulaminem Konkursu!!!
2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy woj. małopolskiego z wyjątkiem pracowników ZSPD Jordanów.
3. Zdjęcie nt "Zdrowie zaklęte w działaniu",w formacie jpg trzeba przysłać na adres: konkursfoto131@gmail.com
W tytule wiadomości :miejsce zamieszkania, imię i nazwisko, wiek uczestnika
Do wiadomości dołącz dokument tekstowy z metryczką- patrz Regulamin.
4. Uczestnik, który prawidłowo nadeśle swoje zdjęcie, dostanie wiadomość zwrotną z 2 załącznikami do wypełnienia.
5. Trzy załączniki- 2 oświadczenia i druk zdjęcia- należy złożyć w formie papierowej w koszulce A4 do MOK Jordanów lub ZSPD Jordanów- szczegóły w Regulaminie.
6. Ostateczny termin nadesłania zdjęcia upływa 10 października (środa) o godzinie 20:00.
7. Ostateczny termin złożenia wymaganych trzech załączników upływa 11 października (czwartek) do godz.14:00 w MOKu i do godz. 15:00 w ZSPD Jordanów.
8. 3 nagrody główne: Aparat Nikon, tablet i książka -zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 19 października (piątek), o godz. 18:00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1.
9. 50 najlepszych zdjęć zostanie zaprezentowanych na wystawie wraz z informacją o autorze.
POWODZENIA!
ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM REGULAMINEM!!!

ZADANIE FINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZDROWIE ZAKLĘTE W DZIAŁANIU” 
§ 1. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego, ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaje nagród i sposób ich uzyskania.
3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie, ul. Rynek 2, 
w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 131 oraz na stronach: 
http://zsdjordanow.iap.pl/

 www.facebook.com/Zdrowie-zaklęte-w-działaniu-2419420399958…/www.facebook.com/dankowskijordanow
§ 2. Założenia organizacyjne.
1. Organizacja Konkursu finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
2. Tematem Konkursu jest „Zdrowie zaklęte w działaniu” – tytuł projektu, w ramach którego organizowany jest Konkurs.
3. Konkurs trwa od 01.10.2018r do 10.10.2018r. Zdjęcie należy przesłać najpóźniej do godziny 20:00 10.10.18r. – środa.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, będące mieszkańcami Województwa Małopolskiego, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania oraz publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach) podając dane autora (imię 
i nazwisko, miejsce zamieszkania) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej. 
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 
§ 4. Zasady Konkursu
1. W konkursie wezmą udział jedynie fotografie przesłane w określonym terminie w wersji elektronicznej na adres konkursfoto131@gmail.com . 
2. Wymagany tytuł nadesłanej wiadomości: „miejscowość zamieszkania, imię, nazwisko i wiek uczestnika” np. JORDANÓW JAN KOWALSKI 25.
Do przesłanej pracy należy dołączyć 3 załączniki- 2 oświadczenia i druk zdjęcia. 
Oświadczenia należy złożyć w wersji papierowej włożone w koszulkę A4, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Jordanowie, ul. Rynek 2 (wtorek, środa, piątek 10:00-17:00, czwartek 10:00- 14:00) 
lub w sekretariacie ZSPD Jordanów, ul. Gen. Maczka 131 (od poniedziałku do piątku 7:45- 15:00). 
Oświadczenia należy składać najpóźniej do dnia 11.10.18r (czwartek) do godziny 14:00 MOK lub do godz.15:00 ZSPD. 
Załącznikami do zgłoszonej pracy są własnoręcznie podpisane Oświadczenia, które stanowią załączniki Nr 1 i 2 niniejszego Regulaminu (załączniki 1 i 2 zostaną przesłane uczestnikowi konkursu drogą elektroniczną w odpowiedzi na poprawnie przysłane zdjęcie), załącznik nr 3 stanowi wydrukowane , opisane - metryczka i podpisane zdjęcie poglądowe – jakość i sposób wydruku nie wpływa na ocenę Komisji Konkursowej). 
Prace złożone/przesłane po upływie terminu i w innej formie aniżeli przedstawione powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. 
Prace uczestników, którzy nie złożą wymaganych załączników w ustalonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być fotografiami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
4. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z tytułem projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu.” Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
5. Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać temat.
6. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko 1 zdjęcie. 
§ 5. Wymagania techniczne
1. Zdjęcie należy przysłać zapisane w formacie JPG. 
2. Rozdzielczość dowolna, z zastrzeżeniem, że Organizator planuje druk zdjęć na wystawę w wielkości 50/70 cm. W przypadku niewystarczających parametrów zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do druku zdjęć w innym rozmiarze.
3. Komisja Konkursowa nie dopuszcza prac będących efektem obróbki cyfrowej.
4. Do fotografii uczestnik zobowiązany jest dołączyć poniższe informacje (do pliku cyfrowego dołączyć plik tekstowy w formacie docx):
- dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail;
- tytuł fotografii
- datę i miejsce wykonania zdjęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Z konkursu zostaną wykluczone fotografie, których tematyka nie jest związana z tematyką konkursu.
5. Koszty nadesłania prac na Konkurs oraz dostarczenia załączników pokrywa Uczestnik Konkursu.
§ 6. Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, która będzie złożona z przedstawicieli Organizatora oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest kwalifikacja do oceny zgłoszonych fotografii, ocena zgłoszonych fotografii i przyznanie nagród.
3. Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę wartość artystyczną i techniczną wykonania zdjęć oraz oryginalność podejścia do tematu.
4. Komisja, spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających kryteria wymienione w Regulaminie, wyłoni prace zwycięskie oraz wyróżnione.
5. Posiedzenie Komisji Konkursowej nie jest jawne. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
§ 7. Nagrody
1. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
1 Miejsce – aparat fotograficzny NIKON (wartość 3000zł)
2 Miejsce – tablet (wartość 400zł)
3 Miejsce – książka (wartość 50zł)
Wyróżnienia.
50 wyróżnionych zdjęć (w tym zdjęcia Laureatów) zostanie zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej, wraz z informacją o autorze pracy.
2. Kopie nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z krótką informacją o autorze pracy zostaną opublikowane w Internecie.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu otwierającego wystawę pokonkursową Konkursu fotograficznego „Zdrowie zaklęte w działaniu”. Wernisaż odbędzie się 19.10.18r. o godzinie 18:00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1., 34- 240 Jordanów. 
Wymagana jest obecność Laureatów Konkursu lub osób reprezentujących Laureata (z pisemnym upoważnieniem do odbioru nagrody). Odbiór nagród możliwy będzie tylko za potwierdzeniem tożsamości Laureata lub osoby upoważnionej.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu lub osób trzecich (m.in. administratorów systemów teleinformatycznych)
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

powrót do listy aktualności